www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Filozofie mýtu
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 5

Ondra
Aktivní uživatel

Czech Republic
278 Posts

Posted - 16/02/2008 :  15:42:24  Show Profile  Reply with Quote
Aby bylo možné ve skrytu tahat za nitky, nenápadně usměrňovat vývoj lidské společnosti a ovládat tak celý svět, je třeba vytvořit mýtus. Tuto skutečnost si určité tajné a politické spolky velmi dobře uvědomovaly v celé naší historii a uvědomují si ji i dnes.

Mýtus je v tomto ohledu určitý souhrn představ a myšlenek, který musí být v prvé řadě funkční. Aby však mohl být funkční, je nezbytné, aby byl co největším počtem lidí shledán pravdivým. Je přitom lhostejné, zda-li je skutečně pravdivý. Jeho cílem je pouze funkčnost. Jakmile bude tento mýtus společností přijat, vznikne možnost vytvářet další mýty, které budou odůvodňovány mýtem předchozím. Tak je možné vytvořit rozsáhlý spletenec zdánlivě logicky propojených představ, který v důsledku ovládá celou společnost tím, že určuje její reakce a tedy myšlení, cítění a jednání. A právě taková společnost se stává snadnou obětí manipulací a zákulisních intrik a v podstatě se stává pouhou loutkou v rukách organizovaných mocných skupinek.

Bez mýtu není možné společnost ovládat a vykořisťovat, protože kde není mýtus, tam je realita a kde je realita, tam je vědění a moudrost a kde je vědění a moudrost, tam je ohromná individuální i kolektivní síla.

Aby si lidé tuto svoji skutečnou sílu neuvědomili a byli snadno manipulovatelní, bývá mýtus přímo zaměřen mj. na tyto faktory:

1)ztráta zodpovědnosti
2)vytvoření atmosféry strachu
3)vytvoření pocitu bezmoci
4)vytvoření pocitu oddanosti a pokory
5)odejmutí času prostřednictvím rituálů
6)vytvoření souboru nelogických pravidel
7)vytvoření nezpochybnitelné autority
8)finanční vykořisťování
9)vytvoření nevědomosti a falešné informovanosti
10)vytvoření lhostejnosti, lenosti a nekritičnosti myšlení a jednání
11)atd.atd.atd.

Těmito a mnohými dalšími stěžejními faktory bývá mýtus protkán, aby odtržení od reality a sebe samotného bylo co nejdokonalejší.

Dnešní extrémně přelidněný svět je všemi těmito faktory doslova přeplněn. Lidé uzavřeli své smysly a své vnímání před tím reálným, pravdivým, co zde bylo od počátku světa a co zde bude až do jeho konce; a co zde bude i po jeho konci až do nekonečných časových dálav. To prvotní, tvořivé, láskyplné, harmonické, mírné, krásné a prosté bylo nahrazeno tím destruktivním, nenávistným, disharmonickým, rozporným, hnusným a komplikovaným. Lidé se odcizili vlastnímu smyslu života, ženou se slepě za přeludy v podobě majetku, moci, slávy a úzké rozkoše, přestávajíc rozlišovat mezi dobrým a zlým, pravdivým a nepravdivým. Lidé jsou rozerváni různými pohledy na svět a hledají na sobě rozdíly a odlišnosti, místo aby hledali shody a podobnosti, místo aby hledali a rozpoznali univerzální lidství, vlastní všem bytostem této Země i jiných světů.

Konkrétními funkčními prostředky, ve kterých se různou měrou projevují výše jmenované stěžejní faktory jsou v dnešní době mj.:

1)náboženství
2)sekty
3)filozofická učení
4)materializmus
5)konzum
6)propaganda a agitace
7)mainstreamová média
8)věda
9)atd.atd.atd.

Tolik stručně v obecné rovině. Nyní se na věc podívejme s použitím konkrétního příkladu: terorizmus, válka proti teroru.

Jak naše historie ukazuje, zločinné živly vždy potřebovaly nějakou krizi, aby mohly bezostyšně provozovat vlastní politiku. Krize je zapotřebí, aby byli lidé zastrašeni a vyděšeni a bez reptání přijali libovolnou politiku, která má údajně sloužit jejich bezpečí. Lidé jsou pak ochotni smířit se s omezováním vlastních svobod a privilegií a svoji suverenitu a moc dobrovolně vkládají do rukou státního aparátu, vedeného úzkou nekontrolovatelnou elitou.

Tak např. 11. září byla čistá práce zevnitř, na níž se podíleli zločinci uvnitř americké vlády ve spojení s tajnými službami a elitou globalistů. Zcela chladnokrevně zabili přes 3000 vlastních občanů, aby mohli vytvořit falešný mýtus tzv. války proti teroru, který ospravedlnil popření americké ústavy a neoprávněnou invazi do Afghánistánu a Iráku, což odpovídá válečnému zločinu první třídy. Dále tento mýtus ospravedlnil vznik zločinných zákonů, které zásadně omezují svobody amerických občanů, a které vkládají veškerou moc do rukou prezidenta a tedy i do rukou mocenské elity stojící na pozadí. Válka proti teroru je skutečně pouhý mýtus, uměle a cíleně vytvořená fraška proti fiktivnímu nepříteli, kterého nikdy není možné porazit. A právě v tom tkví ta geniální zvrhlost: je možné celá desetiletí a staletí bojovat proti teroru a tak si ospravedlnit zvrhlé mocenské choutky a touhu po novém světovém pořádku, kde hraje Amerika prim. Tento mýtus odpovídá principu ´pod falešnou vlajkou´, tj. ´udělej zločin a sveď jej na nepřítele´, který s tím samozřejmě nemá nic společného; pak je možné proti němu vyrazit a docílit vlastních zájmů, ať už jsou jakékoliv - za potlesku veřejnosti.

Princip ´pod falešnou vlajkou´ – což vlastně není nic jiného, než vytvoření specifického funkčního mýtu – se táhne celou pozemskou historií až dodnes a byl a je hojně využíván diktátory a vládami na celém světě za účelem manipulace veřejným míněním a prosazování vlastních chorobných plánů a představ. Tento princip je však možný jenom tehdy, když je většina populace v nevědomém, lhostejném a nesebevědomém stavu, pročež je tento stav vládou a diktátory všemožně iniciován a podporován viz školství, masmédia, zábavní průmysl, konzum atd. Pouze nevědomost je možné manipulovat a vykořisťovat, což je obecně platný princip. Většina lidí žel právě nemá ani tušení o tom, co se na světě ve skutečnosti děje a to je velmi smutné a je třeba to změnit vlastní nápravou, příkladem a poskytováním pravdivých informací. Jedinou cestou je vlastní motivace, nasazení a iniciativa. Působnost jedince je obrovská a je nezbytné ji plně využít, neboť tato společnost si to žádá a volá o pomoc a o zájem nás všech.

Edited by - Ondra on 16/02/2008 19:54:56

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 16/02/2008 :  16:08:50  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Ondro.

To bylo dobré, chválím, jen v tom soupisu jsi zapoměl na idealismus.Ten je zvláště silným ohrožujícím faktorem a právě proto, že má staré a velmi silné mýty. Materialismus je více méně bez mýtů,protože se opírá o reálný dokazatelný svět i když i zde mýty jsou ,ale ty jsou většinou pouze chybným poznáním,které může být časem opraveno,protože neměnnost tohoto není chráněna zneužitím schopností jako je tomu příkladně u idealismu.
"ROZDĚL A PANUJ:"
A nyní jak s toho ven? Odstraňovat mýty je sysifovská a nekonečná práce bez balného výsledku.Dle mého názoru vede cesta ke spojení vytvořením instituce,kde se sejdou zástupci všech pravd a za pomoci pravidel rozhovoru znemožňujících spor, vzájemné napadání a postavení argumentu proti argumentu budou hledat společná řešení problémů světa a cest k životu. Tím by se spor pravd přenesl do této instituce a nemohl sloužit jako záminka k vzájemnému napadání. Nejedná se o pararelu OSN, ale zcela novou instutuci s jiným zaměřením.Demokratický systém platný v OSN se ukázal být naprosto neůčinným protože zde rozhoduje většina a síla velmocí , nikoliv rozum a poznání.

MB
Go to Top of Page

Ondra
Aktivní uživatel

Czech Republic
278 Posts

Posted - 16/02/2008 :  19:39:16  Show Profile  Reply with Quote
Ahoj Slávku,
to je hezká představa. Mně se líbí, je taková alá Komenský...

Kdysi jsem si přepsal pár věciček z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských. Uvádím nyní drobný neúplný výtah z těchto 3 mohutných svazků, který pojednává a pravidlech vedení porady. Budiž to poučením pro nás všechny a taky inspirací projít si poctivě tohle velkého dílo velkého člověka:

Náležitá podoba porady a pravidla, jimiž by se měla nadále řídit.

Každému dílu, které musí být provedeno pomocí rozumu, předchází jeho posuzování nebo porada, pokud jde o úkol důležitější, týkající se více lidí. Porada znamená srovnání většího počtu návrhů, aby tak vynikl ten nejlepší. Nuže, před námi stojí úkol, nad nějž není pod sluncem většího a který se týká všech, všeho a všemi způsoby. Bezpochyby je tedy třeba porady, ale jaké? Stanovme si pro poradu jednoznačná pravidla, aby nedošlo k něčemu, co by započaté dílo uvedlo ve zmatek, přerušilo nebo učinilo neužitečným.

2. Tato pravidla nelze hledat jinde než v myšlence, že má být moudře stanoven průběh porady a vymezeno to, co od ní očekáváme. Zapřísahám proto každého, aby se nezdráhal na tomto místě zastavit a tuto věc v mysli uvážlivě prozkoumat.

3. Porada znamená přátelské a rozvážné zkoumání, jež vede skupina lidí o nějaké věci, která je lákavá, ale zapletená do různých potíží. Jde o to, zda má smysl se o ni pokoušet, jakými prostředky se má o ni usilovat a jakým způsobem je možné jí snadno dosáhnout.

4. V každé poradě se společně vyskytují tři náležitosti:
1.Námět, tedy nějaká věc, sice užitečná, ale nejistá kvůli úskalím či překážkám, které stojí v cestě.
2.Skupina osob, které společně nad něčím uvažují.
3.Pokojné a rozvážné zkoumání všeho, co se naskytne, dokud všichni nedospějí ke stejnému názoru. Pak přestává porada a začíná provádění věci.

5. Látku ke zkoumání poskytuje, jak jsem řekl, nějaká užitečná, ale nejistá věc. A nemůže tomu být jinak. Neboť toto jsou axiómy:
I.Žádná porada se nemůže vést o ničem.
II.Porada o něčem neužitečném je pošetilá.
III.Porada o věci jistě nedosažitelné je zbytečná.
(Pokud by vůbec někdy bylo na první pohled zřejmé, že něco je nicotné, neužitečné nebo jistě dosažitelné.


6. Je třeba, aby osob bylo více, aby existoval někdo,
1.kdo předloží problém a žádá o radu,
2.kdo radu poskytne a
3.kdo všechno po všech stránkách promyslí, dokud se po uvážení všeho nedospěje k něčemu jistému. Je toho třeba zvláště tehdy, když je více těch, kteří o radu žádají, nebo těch, kteří ji poskytují, nebo rad samotných. Nic nelze nechat neposouzené. Z toho vyplývají tyto soudy, blížící se axiómům:
IV.Když nikdo o radu nežádá, porada se nezačne.
V.Když nikdo radu neposkytne, porada nepokračuje.
VI.Když nikdo radu nevymezí, porada neskončí.


7. Zásady porady spočívají v tom, aby se zkoumání dělo
1.o všem, co k věci patří,
2.přátelsky a pokojně,
3.rozvážně.

8. O všem, totiž
1.o cíli porady, aby vysvitlo, co požadujeme,
2.o prostředcích, co nám dává naději, že cíle dosáhneme,
3.o způsobech jednání, které umožní, aby již nalezené prostředky byly správně použity.

Cokoli se z těchto věcí navrhne, všechno má být probráno, zda je to správné a proč je to správné, dokud se všem nevyjasní užitečnost vytouženého cíle, dosažitelnost nalezených prostředků a snadnost navrženého způsobu jednání. A také dokud bude existovat někdo, kdo by měl odlišný názor.

Nuže,
VII.Ti, kteří se radí, se musí dohodnout na svém cíli.
(Mezi těmi, kteří touží každý po něčem jiném totiž nemůže probíhat žádná porada, stejně jako se nemohou doprovázet ti, kteří cestují každý jinam.)
VIII.Ti, kteří se radí, se musí shodnout na prostředcích.
(Pokud totiž ke shodě o prostředcích nedojde, porada nemůže pokračovat, stejně jako se musejí nezbytně rozejít cestovatelé, z nichž jeden chce putovat po vodě a druhý po souši, jeden pěšky a druhý povozem.)
IX.Ti, kteří se radí, se musí dohodnout o způsobech jednání.
(Neboť když jeden bude chtít začít a pokračovat tak a druhý onak, nemohou ani začít, ani pokračovat. Bez užitku bude jak cíl, byť i lákavý, tak prostředky, jakkoli spolehlivé.)


9. Budiž doplněno, že usilujeme při poradách o zkoumání přátelské a pokojné.

10. Přátelské, protože nepřátelé se neradí, nýbrž hádají.
X.Je nutné, aby ti, kteří se radí, byli přátelé a jednali přátelsky.

11. Je třeba, aby zkoumání bylo pokojné, neboť i mezi přáteli vzniká svár a napětí, kdykoli se při zkoumání dospěje k vzájemným prudkým útokům. Vytrácí se z něho užitek a nic dobrého z něho většinou nevzejde.
XI.Ti, kteří se radí, ať si vedou mírně a pokojně.
(...)

Ondra: Není to aktuální a trefné? Celá tato kapitolka ještě pokračuje. Pokud by se Tebou navrhovaná instituce měla řídit nějakými pravidly, pak těmito!

Edited by - Ondra on 16/02/2008 19:47:00
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 17/02/2008 :  08:43:54  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Ondro.

Ta pravidla jsou moudrá,ale v tomto případě hrubě nedostatečná, protože se sejdou zástupci různých pravd, které si navzájem mnohdy odporují.Je tedy třeba vytvořit pravidla, která umožní jednání takové, o jakém jsi napsal. Čili tvoje, či vlastně Komenského slova jsou vytčením cíle,ale chybí zde cesta k dosažení cíle. Tohoto cíle je možno dosáhnout jen tehdy, znemožní li pravidla spor a postavení argumentu proti argumentu. Hledal jsem k tomu cestu ,čili pravidla toho rozhovoru,ale nejsem si jistý, zda jsem našel to správné. A tak se o tom můžeme poradit.

Pravidla rozhovoru jsem nazval "Advocatus diaboli" což neznamená advokát ďábla, ale záměrně oponující.
Nejdříve je třeba od sebe oddělit toho, kdo cosi tvrdí od těch kdo mu budou oponovat. Zde jsem využil jména podobenství Bible a to David a Goliáš. Davidem je ten kdo přichází s čímsi novým,co ještě nebylo uznáno ostatními.Proto je oproti nim slabý a malý. Goliáši jsou lidé pravd, kteří se cítí pravdou velcí a silní. V podobenství bůh malého Davida posílil a to můžeme udělat také. Dáme Davidovi právo tvrdit naprosto cokoli bez jakéhokoliv omezenía má statut nedotknutelnosti vzhledem ke svému tvrzení. Nikdo jej tedy nesmí napadat a soudit jeho osobu díky jeho tvrzení. Každé právo musí být vyváženo povinností a zde má David povinnost odpovídat na všechny otázky Goliášů pravd,které směřují k věci jeho tvrzení,ale nikoliv k jeho osobě,vzdělání a podobně. Všichni Goliáši pravd mají právo otázky směřující k tvrzení Davida. A tak jsou síly naprosto vyrovnány a teoreticky by měl být spor zcela vyloučen.(pokud jsem na cosi podstatného nezapomněl) David tedy cosi tvrdí a Goliáši jsou nuceni jej pozorně poslouchat a přemýšlet o tom co tvrdí (což nebývá zvykem)jinak totiž nedokáží najít ty správné otázky, které by Davida přivedly k pochopení, že se mýlil, nebo je jeho tvrzení chybné.David má povinnost odpovídat a to i tehdy popře li odpovědí to co tvrdil.
Popře li David to co tvrdil
dojde li sám k poznání, že se mýlil
nedokáže li odpovědět na otázku k věci jeho tvrzení- Pak David prohrál.
Pochopí li Goliáši správnost Davidova tvrzení,dají to najevo, příkladně zdvižením ruky.
Ztratí li Goliáši schopnost klást otázky k věci (otázka se nesmí opakovat, byla li zodpovězena) - prohráli a vítězem je David a jeho tvrzení je přijato jako společné pro všechny.

Toto je pouze základní schéma a je možné doplnit toto o detaily, jako například to, že se k Davidovi smí připojit z řad Goliášů ti, kteří mají stejný názor, je možná i funkce rozhodčích, kteří dohlíží na dodržování regulí a třrba i vyhlašují vítěze a podobně.

Teoreticky by toto mělo fungovat,ale mám celou řadu pochyb.
a.) bude toto technicky možné? Problémem je prodleva mezi nalezením otázek a odpovědí.Řešit by se to dalo, třeba tím, že by při jednom sezení vystupovalo více Davidů a nebyl by určen čas pro konečné vyřešení daného problému. Rychlé je, když kdosi cosi tvrdí a ostatní napadají jej a jeho schopnosti a k věci samé se nevyjadřují,protože o ní téměř nic neví.
b.) Tento rozhovor je velmi náročný na myšlení všech, kteří do něj vstupují a tak nastává otázka, jestli by zástupci pravd byli ochotni cosi takového přijmout byť by šlo o cestu k věčnému míru. Ke vstupu by totiž nikdo nesměl být nucen a také by neměl být vstup zakázán jakékoliv pravdě, třeba ani fašistům. Jakmile by zůstala jedna pravda mimo sněm, postavila by se do opozice.
Zahajuji tedy diskusi na toto téma a uvažte rozdíl mezi demokracií, ve které vítězí většina byť by její cesta k dosažení cíle byla chybná a životu škodila, kdežto jedinec bez vzdělání by v demokracii prohrál i kdyby měl správnou cestu životu sloužící. V tomto mnou navrhovaném systému by měla zvítězit vždy ta nejlepší cesta a to bez ohledu na postavení, či deklarované vzdělání Davida, či Davidů.

Kdysi jeden kmen napadl druhý,ukradl majetek, znásinil a odvedl ženy a zabil muže.Dnes již se tak neděje a toto se přeneslo na stadiony v mírové podobě. Boj mezi pravdami však stále probíhá a bylo by dobré jej přenést do takového sněmu a tím jej spacifikovat.Co vy na to?

Nyní zde jde o skutečně vážnou věc a bylo by dobré takto k tomuto přistupovat. Odkukoliv může vzejít cesta k míru, třeba i s tohoto fóra a vy můžete být u jejího samého počátku,nebo ji třeba v zárodku zničit.

MB
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 18/02/2008 :  17:40:22  Show Profile  Reply with Quote
Vivat Komenský :o))
Bohužel to ale vypadá, že také záleží na tom s kým debatuji, resp. jsou lidé se kterými se debata podle těchto pravidel vést nedá.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 18/02/2008 :  18:04:34  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Richarde.

Vím, že myslíš mne a mrzí mne to. Abych se však vrátil k tématu. Jsou li přesně dána pravidla a každý se jim podřídí,pak je možná debata s každým. Otázkou je, zda mu více nevyhovuje druhého ponižovatm stavět argumenty proti argumentům nebo stále dokola opakovat své tvrzení. Takový člověk pevná pravidla dle mého názoru nedokáže přijmout.

Jinak jsem rád, že jsi opět mezi námi i když mně budeš dávat pořádně zabrat.MB
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 19/02/2008 :  08:30:38  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Richarde.

Vím, že myslíš mne a mrzí mne to. Abych se však vrátil k tématu. Jsou li přesně dána pravidla a každý se jim podřídí,pak je možná debata s každým. Otázkou je, zda mu více nevyhovuje druhého ponižovatm stavět argumenty proti argumentům nebo stále dokola opakovat své tvrzení. Takový člověk pevná pravidla dle mého názoru nedokáže přijmout.

Jinak jsem rád, že jsi opět mezi námi i když mně budeš dávat pořádně zabrat.


Nemyslel jsem přímo Tebe Slávku :o)))

Podívám se sem jen občas jestli tu není něco zajímavého, ale jak víš mám vysoké nároky a neodborná debata mne moc nebere, diskuze je pro mne způsobem jak se zdokonalit a to lze nejlépe když musím mozek používat na hranici svých možností

To co napsal Ondra mne dost zaujalo, určitě si to zaslouží daleko větší pozornost, protože to nevyžaduje žádné vysoké vzdělání aby člověk pochopil co Komenský Ondrovými ústy říká, spíše trochu zdravého rozumu a moudrosti
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 19/02/2008 :  09:41:57  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Richarde.


Moje máma říkala, když jsem chtěl cosi, co mi dát nemohla."Ber na dnai chlup, když tam není." Nyní to říkám já. Ta slova, která Ondra interpretoval jsou jistě moudrá, to nepopírám a v rozhovoru mezi lidmi u kterých přátelství je možné jsou beze zbytku platná. Jenže mezi lidmi různých pravd ,kteří mají navíc vztahy nabourané dlouholetým bojem je toto stav za normálních okolností nedosažitelný. Přesto by mohla cesta k takovému výsledku existovat. Vzniknou li pravidla znemožňující spor,vzájemné napadání a postavení argumentu proti argumentu,pak je uzavřena cesta ke sporu a bez sporu je otevřena cesta k přátelské debate a třeba i přátelství. Samozřejmě tím neříkám, že ty moje pravidla jsou dokonalé a jediná možná.Pouze zatím jiná neznám,ale jsou zde moudří lidé, třeba někoho něco napadne. Ono je to jako šachová partie.Figurky mají určité pozice a s těchto pozic vychází možnosti hry.Když je vytvořena pozice jiná, udává směr hry tato nová pozice. Ta současná pozice ten přátelský styl rozpravy neumožňuje, ale vylučuje.Je třeba nalézt pozici, která to umožní. A touto pozicí dle mého názoru jsou ta pravidla.

MB
Go to Top of Page

Ondra
Aktivní uživatel

Czech Republic
278 Posts

Posted - 19/02/2008 :  16:18:28  Show Profile  Reply with Quote
Musím jenom upřesnit, že se nejednalo o moji interpretaci, nýbrž o přesný přepis z díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Celá kapitolka o pravidlech ještě pokračuje asi na 2 stránkách.

Dále: nějaký takový koncil je podle mě v současné době i blízké budoucnosti naprosto nereálný. Byl by jenom logický a velmi přínosný, ale doba pro něj ještě není zralá. Taková debata by předpokládala velký rozumový potenciál, ochotu dopátrat se pravdy a mnoho dalších faktorů. Představa, jak se fundamentalisté všech náboženství, sekt nebo jiných směrů snaží dopátrat pravdy je utopie. Většina z nich si pravdu v podstatě ani nepřeje, protože by hrozilo, že se celá jejich představa o světě rozpadne jako domeček z karet. Nikdo z fundamentalistů nechce riskovat odhalení a chybnost své víry, to všichni víme. A i kdyby se sešli všichni intelektuálové všech hlavních směrů, byli ochotni k takové debatě a dokonce ji úspěšně realizovali...co pak? Že by potom šli do svých domovin a začali rozvracet dosavadní falešné představy? To je nemožné, vždyť je do toho zamíchaná celá politika a mnoho různých zájmů. Výsledky debaty by tedy stejně nebyli přijaty ani pochopeny.

Každá taková debata, nebo alespoň pokus o ni, by však zajisté byla přínosná už z principu a měli bychom se o ni snažit nejprve v malém. Cvičme se na tomto fóru v jejím definování a realizování. Tyto poznatky pak můžeme přenášet dále a vždy apelovat na logickou, věcnou a přátelskou debatu. Lidé si mají rozhovorem vzájemně pomáhat, vzájemně se obohacovat a zpříjemňovat si svůj život. Rozhovor by měl být čímsi čistým a posvátným, stejně jako mezilidské vztahy vůbec. K tomuto ideálu je třeba se přibližovat, a to právě není možné, když je každý zabarikádovaný ve vlastním egu, které mu neumožní být flexibilní a respektovat, promýšlet a nepředpojatě přistupovat k cizím názorům. Tím je znemožněn vývoj a popřen hlavní smysl debaty – vzájemné obohacení a všeobecný rozvoj.
Go to Top of Page

Fallout
Uživatel

58 Posts

Posted - 19/02/2008 :  20:18:36  Show Profile  Reply with Quote
Souhlasil by někdo, kdybych řekl že mýtus nemá co dělat s myšlením, nejedná se o žádnou fabulaci ani o nějaké zastaralé myšlení, které bylo a je nahrázováno lepším. Souhlasil by někdo, kdybych řekl, že mýtus je spíš umění?
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 20/02/2008 :  06:45:16  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Ondro.
Sopuhlasísm bezezbytku. Vše má svůj začátek. Na začátku je myšlenka a ta potřebuje nejdříve vyrůst a dospět.Ten začátek může být zde. O problémech s reálizací dávno vím a vím, že źástupci pravd o cosi takového nemají zájem,že mají tendenci pravdy spíše posilovat, než ohrozit. Když si však lidé uvědomí,že mají li schopnosti dostatečné ke zničení života a zároveň je dělí pravdy,je život planety v neustálém ohrožení ,čili v algoritmu smrti a vznik této instituce je cestou k odstranění smrti jako logického cíle a nahražení jej věčným životem.Tehdy začnou lidé takovou cestu hledat a pokud bude připravena, bude i přijata. A tak si myslím, že by toto mělo být doplněno seznamováním lidí s logikou algoritmu smrti ve kterém se Země nalézá od nalezení schopností dostatečných ke zničení všeho živého.(jaderné zbraně a podobně).

Fallout.Mýtus má vždy cosi, nebo spíše vše společné s myšlením. Bez myšlení mýtus nemůže vzniknout,protože je výsledkem myšlení a na myšlení druhých je zaměřen. Souhlasím, že mýtus není vázán na zastaralé myšlení i když i zastaralé mýty stále učinkují. Mýty vznikají i dnes a nemusí se týkat boha a nadpřirozena. Stvořit mýtus je poměrně snadné, ale zničit jej je mnohdy nemožné.


MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 20/02/2008 :  09:58:35  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Ondro.

To bylo dobré, chválím, jen v tom soupisu jsi zapoměl na idealismus.Ten je zvláště silným ohrožujícím faktorem a právě proto, že má staré a velmi silné mýty. Materialismus je více méně bez mýtů,protože se opírá o reálný dokazatelný svět i když i zde mýty jsou ,ale ty jsou většinou pouze chybným poznáním,které může být časem opraveno,protože neměnnost tohoto není chráněna zneužitím schopností jako je tomu příkladně u idealismu.
"ROZDĚL A PANUJ:"
A nyní jak s toho ven? Odstraňovat mýty je sysifovská a nekonečná práce bez balného výsledku.Dle mého názoru vede cesta ke spojení vytvořením instituce,kde se sejdou zástupci všech pravd a za pomoci pravidel rozhovoru znemožňujících spor, vzájemné napadání a postavení argumentu proti argumentu budou hledat společná řešení problémů světa a cest k životu. Tím by se spor pravd přenesl do této instituce a nemohl sloužit jako záminka k vzájemnému napadání. Nejedná se o pararelu OSN, ale zcela novou instutuci s jiným zaměřením.Demokratický systém platný v OSN se ukázal být naprosto neůčinným protože zde rozhoduje většina a síla velmocí , nikoliv rozum a poznání.
MBSlávo,
materialiasmus má také velmi nebezpečné mýty. Popírá existenci Nejvyšší Skutečnosti, zanedbává duchovní poznání,...

Nejvyšší Skutečnost je neměnná, a proto její pravdy platí i dnes.

Vyzdvihuješ materialismus, abys ponížil idealismus, děláš to, čemu se chceš vyhnout.
Materialistická věda ve dvacátém století častokrát zneužila své schopnosti, zapoměl jsi na to? Kdo je zodpovědný za ty ničivé zbraně? Materialisté!
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 20/02/2008 :  10:30:35  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Gato.

Proč stále říkáš materialismus.Já bych spíše řekl pragmatismus. Skus pracovat s něčím, co nejse dokázat ani popřít a co třeba ani vůbec neexistuje.Je to nemožné. Proto se o idealismus příliš nezajímám a spíše se kloním k materialismu. Einstein byl pragmetik a doznal, že byl hluboce věřící a řada dalšík, kteří vyvíjeli ty ničivé zbraně byli věřící,čili idealisté.To bys měl vědět.

MB
Go to Top of Page

Fallout
Uživatel

58 Posts

Posted - 20/02/2008 :  10:47:51  Show Profile  Reply with Quote
Mýtus nevychází z rozumu, ale ze zkušenosti.
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 20/02/2008 :  11:57:05  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Gato.

Proč stále říkáš materialismus.Já bych spíše řekl pragmatismus. Skus pracovat s něčím, co nejse dokázat ani popřít a co třeba ani vůbec neexistuje.Je to nemožné. Proto se o idealismus příliš nezajímám a spíše se kloním k materialismu. Einstein byl pragmetik a doznal, že byl hluboce věřící a řada dalšík, kteří vyvíjeli ty ničivé zbraně byli věřící,čili idealisté.To bys měl vědět.
MBAno snažím se pracovat právě s tím. To je možné. Ti věřící jako Einstein nebo Oppenheimer chybovali v mých očích. Svedl je ďábel materialismu...
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 20/02/2008 :  17:35:53  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Fallout.

Rozum roste skušeností.Jedno bez druhého je slabé.

MB
Go to Top of Page
Page: of 5 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000