Zahlavi


Reklamni buttonValid HTML 4.0!

spampoison
Follow us on


Reklamni button

Platon

Plato

Česky

Anglicky

 • Protagoras
 • Euthydémos
 • Menon
 • Gorgias
 • Symposion
 • Faidros
 • Kratylos
 • Filebos
 • Faidon
 • Euthyfron
 • Obrana Sokratova
 • Kriton
 • Charmides
 • Laches
 • Lysias
 • Theages
 • Theaitetos
 • Sofistes
 • Politikos
 • Parmenides
 • Hippias větší
 • Hippias menší
 • Ion
 • Menexenos
 • Listy
 • Timaios
 • Kritias
 • Republic (html) (MS Word)
 • Alkibiades I
 • Alkibiades II
 • Hipparchos
 • Milovníci
 • Zákony
 • Epinomis
 • Minos
 • Pseudoplatonika
 • Kleitofon
 • Epigramy

 Aristoteles

Aristotle

Anglicky

 

Plutarchos 

Plutarchos 

Anglicky

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius 

Anglicky

St. Augustine

St. Augustine 

Anglicky

Boethius

Boethius 

Anglicky

Peter Abelard

Peter Abelard 

Anglicky

 

St. Anselm

St. Anselm 

Anglicky

 

St. Thomas Aquinas

St. Thomas Aquinas 

Česky

Anglicky

 

Rene Descartes

Rene Descartes 

Anglicky

Francis Bacon

Francis Bacon 

Anglicky

Hugo Grotius

Hugo Grotius 

Anglicky

Thomas More

Thomas More 

Anglicky

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes 

Anglicky

 

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham 

Anglicky

George Berkeley

George Berkeley 

Anglicky

 

John Locke

John Locke 

Anglicky

 

David Hume

David Hume 

Anglicky

G.W. Leibniz

G. W. Leibniz

Anglicky

Jean-Jaques Rousseau

Jean-Jaques Rousseau 

Anglicky

Immanuel Kant

Immanuel Kant 

Česky

Anglicky

Johann Gottlieb Fichte

J. G. Fichte 

Anglicky

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Anglicky

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

G.W.F. Hegel 

Anglicky

 

Karl Marx

Karl Marx 

Anglicky

 

Henri Bergson

Henri Bergson 

Anglicky

Edmund Husserl

Edmund Husserl 

Anglicky

Martin Heidegger

Martin Heidegger 

Anglicky

Gottlob Frege

Gottlob Frege 

Anglicky

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap 

Anglicky

Betrand Russell 

Betrand Russell 

Anglicky

 

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein 

Anglicky

Hannah Arendt

Hannah Arendt 

Anglicky

Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre

Anglicky

 

Maurice Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty

Anglicky

 

Jan Patočka

Jan Patočka

Anglicky

 

Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine

Anglicky