Zahlavi


Reklamni buttonValid HTML 4.0!

spampoison
Follow us on


Reklamni button

22. květen 2012
Workshop on Ancient Philosophy

Ústav filosofie a religionistiky FF UK zve všechny k účasti na Workshop on Ancient Philosophy (6.-7.6.), který pořádá FFUK ve spolupráci s University of Fribourg v rámci projektu česko-švýcarské spolupráce.

Program:

Wednesday 6 June (Room 217)
Seminar I
9:30–10:45 Marianne Garin MA - Vrais et faux miroirs d’Héraclite. Quelques cas de polyphonie dans les Fragments de l’Éphésien
11:00–12:15 Dr. Nicolas D’Andrès - Qu’est-ce que les néoplatoniciens ont retenu du Banquet après Plotin ?

Lecture I
15:00–17:00 Prof. Dominic O’Meara - Cities and Souls in Late Ancient Philosophy

Thursday 7 June (Room 201)
Seminar II
9:30–10:45 Chad Jorgenson MA - The Practical Dimension of Divinization in Plato’s Later Thought
11:00–12:15 Richard Schorlemmer MA - Die Seele als Form und das Problem der Bewegung

Lecture II
15:00–17:00 Prof. Filip Karfík - Plotinus on the Soul and its parts


22. květen 2012
Konference - Hannah Arendtová

Ústav filosofie a religionistiky pořádá v úterý 22. května konferenci Hannah Arendtová (pdf) O revoluci aneb smysl (politické) svobody v moderní době. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 200)

Program:
9.00-9.45 Štěpán HOLUB: Dichotomie veřejného a soukromého štěstí
9.45-10.30 Jana VARGOVČÍKOVÁ: Názor kontra zájem: je Arendtové dichotomie udržitelná pro demokratické pojetí participace?
10.50-11.35 Jakub NOVÁK: Problém solidarity v myšlení Hannah Arendtové
11.35-12.20 Milan ZNOJ: K Rousseauově "třídnímu" pojetí soucitu podle On Revolution
14.00-14.45 Daniel ŠTECH: Pokrytectví jako politický problém '®
14.45-15.30 Vít POKORNÝ: Bludné kruhy a transcendence v politice
15.45-16.30 Petr PŘIKRYL: Prázdný střed a "politika"


16. březen 2012
Julius Tomin - Sokratés a zákony obce

Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK vás zve na přednášku Julia Tomina na téma "Sokrates a zákony obce". Přednáška se uskuteční v pondělí 26. března od 15:50 v místnosti 225V. Text přednášky je dostupný na www.juliustomin.org.

Julius Tomin vystudoval filozofii a psychologii na FF UK, r. 1964 získal titul PhDr. V l. 1964–68 byl vědeckým aspirantem, 1969–70 přednášel o marxistické filozofii na Havajské univerzitě. V 2. polovině 60. let se účastnil dialogů o spolupráci křesťanů s marxisty. V letech normalizace (1970–89) pracoval jako strojník a noční hlídač, od r. 1979 organizoval bytové filozofické semináře.

Bibliografie: Kádrový dotazník, SI 1976; Myslím, tedy jsem. Úvod do filosofie R. Descarta, SI 1976; Podívaná, SI 1979. Sborníky: Diskutujeme o morálce dneška, 1965. Čas. přísp.: Prožitky skutečnosti – zdroj a dějiště poznání, FČ 1968; LtN, Tvorba.

(podle http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/tomin.html )


13. září 2011
Konference O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích

Filosofický ústav AV pořádá konferenci “O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích”. Konference se bude konat po dobu jednoho dne jako součást třídenní konference o českém myšlení 7. – 9. listopadu 2011, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1.

Zároveň bude vydáno mimořádné tematické číslo Filosofického časopisu.

Z pozvánky na konferenci:

“Vycházíme z přesvědčení, že byť by byla budoucnost lidstva globální, bohatství lidskosti vychází z mnoha lokálních zdrojů. České myšlení od Pravdy Páně po život v pravdě představuje jak fokus naší české totožnosti, tak i náš nemalý přínos světu. O náš vlastní svět, o domov i dálavu, potřebujeme pečovat. Proto vás zveme k přípravě konference a následnému mimořádnému číslu Filosofického časopisu, které by nastupujícím generacím poskytlo podnět k zamýšlení nad filosofií v naší řeči a/nebo v naší zemi.
Považujeme za důležité oslovit nejen odbornou filosofickou veřejnost, nýbrž i širší české intelektuální publikum. Proto doporučujeme formu filosofického eseje – jen se základním kritickým aparátem a doporučenou četbou – spíše než badatelské zprávy. Cílem by měl být především výklad smyslu filosofických reálií spíš než jejich výčet. Proto bychom uvítali, kdyby se příspěvky zabývaly mimo jiné i otázkou, čím a jak se snažil daný filosof oslovit svoji dobu – a čím oslovuje dobu naši.
Protože pod svícnem bývá nejtemněji, rádi bychom se zaměřili zejména na dosud opomíjené myšlení novodobé. Ač se nebráníme a priori námětům starším, chtěli bychom se soustředit především na české myšlení zhruba druhé poloviny dvacátého století. Podobně se nebráníme ani velmi známým postavám jako Masaryk či Patočka, avšak rádi bychom upozornili na úlohu osobností dnes do značné míry přehlížených, jako J.L.Fischer, Milan Machovec, Karel Kosík, Ladislav Hejdánek, případně teolog J.L.Hromádka či další. Přáli bychom si, aby z této iniciativy vznikl sborník, jež by mohl sloužit jako úvod i impuls k dalšímu studiu české filosofie.”


20. květen 2011
Augustine’s Theory of Interpretation

Katedra systematické teologie ETF UK zve srdečně na přednášku Augustine´s Theory of Interpretation.

Tuto přednášku přednese prof. J. B. Pool (Berea College, Kentucky, USA).

Konat se bude v úterý 24. 5. 2011 v zasedací místnosti děkanátu, č. dv. 204, 2. patro.

Přednáška bude překládána do češtiny.


20. květen 2011
Robert Brandom - From German Idealism to American Pragmatism—and Back

Zveme všechny zájemce o současnou filosofii a lingvistiku na přednášku prof. Roberta Brandoma (University of Pittsburgh) nazvanou „From German Idealism to American Pragmatism—and Back“, která proběhne v pondělí 23. května 2011 od 10h00 do 11h30 v místnosti B9 na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Robert Brandom je v očích mnoha filosofů nejpodnětnějším americkým myslitelem současnosti, jenž přispěl k prosazení analytického či racionalistického pragmatismu jako nového paradigmatu ve filosofii mysli a jazyka. Díky Brandomově originální syntéze podnětů čerpaných nejen z klasických pragmatistů jako jsou Peirce, James a Dewey, ale také z úvah natolik rozličných myslitelů, jakými byli Hegel, Heidegger, pozdní Wittgenstein či Rorty, se „pragmatistický obrat“ stává nedílnou součástí dřívějšího „obratu k jazyku“ a postupně vytlačuje tradiční model mysli jako niterné re-prezentace skutečnosti. Ve své hradecké přednášce R. Brandom naznačí možnosti reaktualizace klasického německého idealismu (zejména Kantova a Hegelova) pro překlenutí zdánlivého rozporu mezi pragmatismem a racionalismem.

Další informace o prof. Brandomovi naleznete zde.


4. březen 2011
Přednášky prof. Eckarta Schütrumpfa

FF UK Praha, FF UJEP V Ústí n. Labem a Filosofický ústav AV ČR
si Vás dovolují pozvat na přednášky

prof. Eckarta Schütrumpfa (University of Colorado at Boulder)

Justice and Right in the „Politics" - Difficult Decisions for Aristotle,
jež se uskuteční ve čtvrtek 10. 3. v zasedací místnosti FÚ AV ČR (Jilská 1) od 12.30 hod.

Aristotle writes his political theory after the important topic justice had been the subject matter of philosophical inquiry by earlier thinkers like the
sophists and Plato. And while Aristotle is committed to uphold some of the principles of justice his predecessors had developed, his awareness of
the realities of the dynamics of political life forces him to come to the conclusion that following some established principles of justice would have a
negative effect on society. He creates new standards that stress integration over an elitist government.

Aristotle on Slavery by Nature - a Platonic Dilemma
jež se uskuteční v pátek 11. 3. v místnosti č. 217 FF UK (nám. J. Palacha 2) od 10.50 hod.

While slavery was generally accepted in ancient Greek philosophy, Aristotle goes beyond mere acceptance of slavery by writing in his Politics a
justification of slavery as an institution that is not only useful for both parties involved but just and in accordance with nature as well. This section
of the Politics has been subjected to most harsh criticism. The talk attempts to analyze Aristotles arguments in a way that makes his theory
appear less of an isolated calamity in the history of classical Greek philosophy but a voice of someone who echoes views expressed by others, in
particular by his teacher Plato.


12. leden 2011
Konference Logika, sémantika, dialektika

Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK spolu s Oddělením pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělením logiky Filosofického ústavu AVČR pořádá ve dnech 28.-30. dubna 2011 v konferenčním centru FÚ AVČR národní konferenci Logika, sémantika, dialektika.

Tato konference navazuje na národní konferenci Logika mezi filosofií a matematikou, v níž byly studovány interakce těchto disciplín, tak, jak se v našich zemích etablovaly v posledních letech. Nyní bychom se chtěli zaměřit na vztah filosofie a logiky coby samostatných disciplín, a také na roli logiky jako tradiční filosofické disciplíny. Hlavním cílem zůstává pokus o propojení a dialog tradic, v nichž jsou logika a sémantika tradičními tématy, a které se v našich zemích dlouhodobě rozvíjejí. Základní otázka konference zůstává stejně prostá:

Co je logika/sémantika/dialektika?, resp. „Jakou roli přisuzuje logice/sémantice/dialektice ta či ona filosofická tradice/škola?“.

Podrobné informace zde.


9. prosinec 2010
I. UJEP Workshop – Ancient Scepticism

The Workshop takes place in the room 342 of the Celetná building of the Faculty of Philosophy, Charles University, Prague (Celetná 20, 110 00 Praha 1).

Saturday, December 18, 10 a.m.

Mauro Bonazzi (Università degli Studi, Milano)
Plutarch on the Difference between Academics and Pyrrhonists

Markus Lammenranta (University of Helsinki)
Agrippa's Problem

(12-13:30 lunch break)

Josef Moural (Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
What Kind of Investigation the Pyrrhonist Continues to Pursue after the EPOCHĒ

Baptiste Bondu (Université Paris Ouest, Nanterre)
What Kind of Subjectivity Does the Sceptical PHAINOMENON Involve in Sextus' Texts?


10. listopad 2010
Konference k Platónovu dialogu Hippias Větší

Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK si Vás dovolují pozvat na VII . platónské symposium, které se bude konat 12. a 13. listopadu 2010 ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1), na téma Platónův dialog Hippias Větší.

Program:

Pátek 12. listopadu 2010

9:00 Předseda ČPS zahájení konference
9:15 Jakub Jirsa (FF UK) Krása zákona
10:00 Josef Petrželka (FF MU) Funkce „krásna“ v Hippiovi Větším a v jiných dialozích
11:00 Pavel Hobza (FF UPOL) Hippias Větší a priorita definice
11:45 Kryštof Boháček (FF ZČU) Příliš mnoho dvojníků v dialogu Hippias Maior
12:30 Ota Gál (FF UK) Dialog Hippias Větší jako vodítko pro rekonstrukci Platónova pojetí krásy
15:00 Karel Thein (FF UK) Idea krásy, kauzalita a problém sebe-predikace
15:45 Ulrich Wollner (FHV UMB) Sókratovo chápanie krásy
16:45 Jiří Fiala (FF ZČU) Na samém konci: čísla, veličiny, dvojice a co s tím – Hippias Maior 303–304
17:30 Antonín Šíma (FF UK) Věci, predikáty, ideje


Sobota 13. listopadu 2010

9:30 Jakub Jinek (TF JU) Fíková vařečka
10:15 Ivan Chvatík (CTS ) Kdo obejme krásnou dívku? K narážce na „nepsanou nauku“ v dialogu Hippias Větší
11:15 Aleš Havlíček (FF UJEP) Krásné věci jsou nesnadné
12:00 Josef Moural (FF UJEP) Sókratova činnost v dialogu Hippias Větší


20. září 2010
Ontologie smyslového a problém ideality

Filosofický ústav Akademie věd pořádá 28.-29. 9. kolokvium o filosofii pozdního Merleau-Pontyho pod názvem: Ontologie smyslového a problém ideality.

Adresa: Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Program úterý 28. 9.

10:00 Jakub Čapek: Poznámky k pojmu “institution” ve Fenomenologii vnímání
10:45 Alena Tesková: Čas ve světě a založení smyslu
11:30 Petra Hroncová: Vzájomné presahovanie telesnosti sveta a telesnosti tela jako otvorenosť pre vnímanie.
14:00 Petr Tůma: Role dítěte u pozdního Merleau-Pontyho
14:45 Josef Fulka: Subjekt jako infans
16:00 Petr Mikoška: Co s vědomím ve fenomenologii a psychoanalýze?
16:45 Anton Vydra: Živly a objekty – Merleau-Ponty a Bachelard

Program středa 29. 9.

10:00 Jan Halák: Zakládání sukcesivní a zakládání synchronní
10:45 Martin Nitsche: Merleau-Pontyho transformace metodicky otevíraného fenomenologického pole
11:30 Karel Novotný: “Écart” a “distorsion”. Tělesnost a fenomenalizace (Merleau-Ponty a Richir)
14:00 Ondřej Švec: Obrat k biologii v pozdním díle Merleau-Pontyho
14:45 Kateřina Václavů: Merleau-Ponty a J.L. Borges: poetika “uvnitř” prózy, rozkoš “uvnitř” života

Podrobný program zde.


8. červenec 2010
Colloquium on the Modalities of the Good

Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic in association with the Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University in Prague are pleased to announce:

2nd Colloquium on the Modalities of the Good
4th – 6th August 2010, Prague, Czech Republic

The second Colloquium on the Modalities of the Good continues the effort began last year: to create space for conversation and discussion between thinkers of broadly speaking Platonic tradition in ethics, and to open it to the general philosophical public. The Platonic orientation is marked by a general interest in what could be called ‘absolute’ value, centrally issues of goodness and evil; and in the role of thought and ‘emotions’ such as love, joy or remorse in their recognition. Non-accidentally connected with these concerns, and thus of equal importance to the tradition, is the question of how to approach them: of the relation between the what and the how in philosophical thinking. Reflection about the mutual give-and-take between the substance and the method goes as far back as Socrates’ and Plato’s varied and at time troubled emphasis on the importance and complexity of philosophical dialogue, and characterises not only thinkers who acknowledge their kinship to Plato, such as Kierkegaard or Simone Weil, but also those who would not, such as Wittgenstein. Contemporary ‘Platonic’ tradition, associated in English-speaking philosophy with the names of Roy Holland, Iris Murdoch, Peter Winch, Rai Gaita or Cora Diamond, is marked by this dual concern, and the Colloquium thematises to an equal extent the problem(s) of ethics, of thinking about ethics and of ethical thinking. For those same reasons, the Colloquium is emphatically a colloquium: not a forum for presenting ‘finished’ results, but conversation about issues of shared interest, offered for discussion by the contributions of the speakers.

 

Speakers and respondents:

Marina Barabas (Academy of Sciences of the Czech Republic): Goodness and the Ethical
Michael Campbell (King’s College London): Justice and the „Indefinable Influence” of the Human
David Cockburn (University of Wales, Lampeter): Trust in Conversation
Christopher Cordner (University of Melbourne): Goodness & Love in Philosophical Thought
Christopher Cowley (University College Dublin)
Lars Hertzberg (Åbo Akademi University): Gaita on Recognizing the Human
Jakub Jirsa (Charles University in Prague): The Tragedy of Plurality
David Levy (University of Edinburgh): Dignity and Being Good
Kamila Pacovská (Charles University in Prague): Remorse and the Voluntary

 

Organisers: Marina Barabas, Kamila Pacovská. For registration please e-mail Kamila Pacovská (kamila.pacovska@gmail.com) the soonest possible due to limited capacities. Final date of registration is 15th July. Attendance is free of charge, limited number of accommodation bursaries is available for graduate students. Colloquium language: English.


1. červenec 2010
Přednáška Berkeley’s Argument for Idealism

Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR ve spolupráci s ÚFaR Filozofické fakulty UK zve na přednášku

Berkeley’s Argument for Idealism
kterou přednese
Prof. Samuel Rickless (University of California, San Diego)

v pátek 2. 7. 2010 od 11:00 hod. v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha) v místnosti č. 225V.
Samuel Rickless je autorem monografie Plato’s Forms in Transition (CUP 2006) a v současné době připravuje knihu o Berkeleyho metafyzice.


2. březen 2010
Seminář universalismus v etice

seminář pořádán 18.3.2010 od 15 hod.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, 1. patro.

Viz. také nedávno vydaná publikace:

Vlastimil Hála - Univerzalismus v etice jako problém.
K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích.
Nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 33.
Praha, listopad 2009.


4. leden 2010
Přehled konferencí pořádaných Filosofickým ústavem AV

Přinášíme Vám předběžný přehled konferencí pořádaných Filosofickým ústavem AV v roce 2010:

Geburt der Phänomenologie. Edmund Husserl zu Ehren. 11.–12. 1. 2010.
Fictionality, Possibility, Reality. 19.–22. 4. 2010.
Workshop on Philosophy of Immanuel Kant. 4/2010.
Philosophy and Social Science. 12.–16. 5. 2010.
Summer University of French Philosophy. 6/2010, Slovakia.
Symposium LOGICA 2010. 21.–25. 6. 2010.
IXth International Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice. 23.–25. 6. 2010.
Franz Kafka and the Perspective of Minority. 17.–22. 7. 2010.
The Second Colloquium on the Modalities of the Good. 8/2010.
Controversies in Context. 2.–4. 9. 2010.

Podrobnosti naleznete zde.