www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Universální etika
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 7

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 26/03/2008 :  19:45:45  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Universální etika dle filosofie rovnováhy


Z hlediska fyzikální povahy společenských vztahů, tj. vztahů mezi živými organismy navzájem, jde vždy o pohyb mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta a makročástic, resp. těles tvořených těmito mikročásticemi z hlediska fyziky makrosvěta. Zároveň je třeba při tomto pohybu dle mého názoru vždy uplatňovat princip rovnováhy, který znamená volný pohyb živých organismů podle jejich přirozenosti, pokud nehrozí srážky, resp. konflikty.

Co se týká srážek je třeba vždy vyrovnávat vektor hybnosti srážejících se živých organismů (zejména mám na mysli rozumovou regulací hybnosti, tj. zejména rychlosti a směr pohybu určitého živého organismu, hmotnost lze ovlivnit ze strany živého organismu zřejmě mnohem hůře), tak, aby výsledný vektor hybnosti soustavy tvořené těmito živými organismy ve srážce byl nulový (viz. níže uvedený nákres, kde o je střetávající se těleso či mikročástice tří a více živých organismů, p1,2,3 je vektor hybnosti živých organismů, z nichž p1 je vektor hybnosti činitele-určitého živého organismu vyrovnávající vektory hybnosti ostatních živých organismů o vektorech hybnosti p2,3 při jejich střetu). Tím dojde ke zbrždění pohybu a tím pádem i souhrné síly dalších srážek všech živých organismů.

Jde tak o zřejmě fyzikalní definici hlavního společenského pravidla mé Filosofie rovnováhy: Tj. povinnosti každého určitého živého organismu (v mém níže uvedeném nákresu symbolizovaném hybnost vyrovnávajícím činitelem-určitým živým organismem o vektoru hybnosti p1) maximálně mírnit souhrnnou sílu srážek, resp. konfliktů ve společnosti všech živých organismů (viz. www.sweb.cz/filosofierovnovahy )

Nákres (s příkladem hodnot hybnosti p1,2,3):

1.) Hrozící střet všech či pouze některých živých organismů o vektorech hybnosti p2,3 bez zásahu činitele-určitého živého organismu o vektoru hybnosti p1, vyrovnávajícího vektory hybnosti při tomto případném dvojstranném střetu:
o(p2=-2)--› ‹-----(p3=+5)o

2.) Hrozící střet všech či pouze některých živých organismů o vektorech hybnosti p2,3 při zásahu činitele-určitého živého organismu o vektoru hybnosti p1 vyrovnávajícího vektory hybnosti při tomto případném trojstranném střetu:
o(p1=-3)---› o(p2=-2)--› ‹-----(p3=+5)o

3.) Trojstranný střet živých organismů, kdy dojde k zpomalení jejich pohybu na rychlost v1,2,3=0, vyrovnání vektorů hybnosti, kdy vektor hybnosti soustavy bude p1+p2+p3=-3-2+5=0 a zřejmě i vzniku vazby mezi nimi:
o(p1=-3+3=0)›o(p2=-2+2=0)›‹(p3=+5-5=0)o
‹--- ---› ‹-- --› ‹----- -----›

Použijeme-li pro vysvětlení shora uvedených fyzikálně matematických definic obecného českého jazyka lze říci následující:

ad 1.)
1.1. V případě útoku na určitého jedince ze strany společnosti živých tvorů nutí tento útok ze strany společnosti živých tvorů tohoto určitého jedince k ústupu vůči této společnosti živých tvorů.
1.2. V případě ústupu společnosti živých tvorů nutí tento ústup ze strany společnosti živých tvorů jedince k útoku vůči této společnosti živých tvorů.

ad 2.) Rozumné jednání:
2.1. v případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je, aby tento jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.) nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této společnosti živých tvorů a
2.2. v případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je, aby tento jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.) nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této společnosti živých tvorů.

ad 3.)
3.1. Přiměřený útok určitého jedince jako odpověď na útok společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému jedinci oba tyto útoky neutralizuje (resp. nuluje).
3.2. Přiměřený ústup určitého jedince jako odpověď na ústup společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému jedinci oba tyto ústupy neutralizuje (resp. nuluje).
Výsledkem tohoto postupu je stabilní vývoj společnosti všech živých tvorů.


Pozn.: Výše uvedený model chování těles při srážce jsem ověřil pokusem, kdy jsem proti sobě vyslal dvě kuličky o stejné hmotnosti stejnou rychlostí, ty se krátce po čelní srážce po krátkém pohybu opačným směrem zcela zastavily. Jestliže jsem vyslal kuličku proti nehybné kuličce o stejné hmotnosti, tak se pohybující kulička zcela zastavila a druhá nehybná kulička se začala vzdalovat zřejmě se stejnou rychlostí jako prvá kulička před srážkou opačným směrem.

V případě přiměřeného útoku jako odpověď na útok ze strany společnosti živých organismů je třeba vždy zvážit, jestli:

1.) jsme schopni daný útok ze strany společnosti živých organismů zastavit sami bez toho, aby nám útočník závažně ublížil (viz. proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu), nebo

2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz. proměnná vektoru hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, zastavení útoku ze strany společnosti živých organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz. proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).

quote:
Originally posted by okref

Dalibore Grůzo,
moc jsem tvoji univerzální etiku nezkoumal, ale z toho, co jsem byl schopen přečíst, jsem vyvodil, ze by takový etický zákon byl funkční. ale funkční jen v případě, ze by byla řeč o lidském chovaní vůči jiným bytostem ci jiným lidem. jenže když užíváš fyzikální pojmy je ospravedlnitelný předpoklad, ze požadavek takové etiky neklade nároky jen na myslící bytosti, ale na každou částicí vesmíru. ale podle mé představy by taková etiky byla v praxi možná jen tehdy, byl-li by pro nás mír totožný s nicotou, neboť takové chovaní částic by melo následek vyrušení všech hybných sil; takové chování, které by melo za následek nicotu by se mi jevilo spise neetické a řeč by mohla byt o univerzální neetice. v druhem možném případě, kdy by takové chování částic nemělo za následek nulovou rychlost všech vesmírných částic, by takové etické chování bylo úplně zbytečné nebo by mi unikal její smysl v rámci etiky.[/size=1]
Vážený okrefe, díky za tvůj zajímavý příspěvek.

Když se proti mně řítí balvan, měl bych ho já nebo někdo nebo něco zastavit stejně jako vraha, který mně chce zabít (jinými slovy na každý útok je třeba odpovědět přiměřeným protiútokem). Když mi příroda nebo někdo něco nabídne zadarmo, je toho dost a já to potřebuji, neměl bych si brát toho více, jak potřebuji (např. vzduchu) (na ústup je třeba odpovědět rovněž přiměřeným ústupem).

Vesmír má nenulovou hybnost a energii, tudíž jej nejde zastavit. Z hlediska fyzikálního se v případě protiútoku dle mé Universální etiky jedná o srážky, které snižují budoucí srážky, a to buď v podobě zastavení útoku nebo jeho zbrždění v podobě přerozdělení hybnosti srážejících se těles. V případě ústupu jako reakce na ústup se jedná o částečné dosažení konečného cíle evoluce přírody, tj. shora uvedených srážek, které snižují celkovou sílu srážek v přírodě, tedy jde o pohyb beze srážek. Podle mne v případě mé Universální etiky, tj. mírnění srážek jde o základní zákon (algoritmus) evoluce přírody, který platí jak pro živou tak pro neživou hmotu, jejímž konečným účelem je soulad všech a všeho, tj. pohyb všech a všeho beze srážek. Tudíž s tebou nemohu souhlasit.

Podle mého názoru nízkou nebo větší pravděpodobností odchylky různých mikročástic od jejich nejpravděpodobnějšího pohybu je zajištěno v přírodě, aby jejich srážky byly postupně omezovány vzájemnou interakcí mikročástic, kdy pohyb všech mikročástic (tedy energie) s vysokou pravděpodobností je v konečném důsledku směřován do místa výskytu mikročástic (tedy energie) s nízkou pravděpodobností, čímž dochází k snižování pravděpodobnosti srážky mikročástic v mikrosvětě a v konečném důsledku i těles v makrosvětě (jde o mechanický základ evoluce). Jinými slovy evoluce směřuje podle mého názoru k ustávání srážek a představuje vývoj od méně pravděpodobného k pravděpodobnějšímu stavu přírody.

Edited by - Dalibor Grůza on 07/04/2008 19:04:29

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 27/03/2008 :  00:47:55  Show Profile  Reply with Quote
Vážený Dalibore
Už potřetí tu vidím Vaši "filosofii rovnováhy" a dost by mne zajímalo co si myslíte, že bychom Vám na to jako měli říct?

Celý text tváří "jakoby vědecky", ale postrádám tu onu příslovečnou vědeckou přesnost. Používáte pojmy z fyziky a matematiky, ale mícháte je s dalšími pojmy, které nemají jasný význam - mikročástice, makročástice, síla srážky, konflikt, přirozenost, rozumová regulace hybnosti atd. Přičemž pouze některé pojmy jste vymezil, byť ne úplně dokonale. Když už se snažíte formulovat nějaké definice, měl byste vždy začínat vysvětlením základních pojmů, ať se vám zdají jakkoliv triviální. Pokud něco vyvozujete, mělo by být naprosto jasné z čeho to vyvozujete, a samozřejmě také co přesně vyvozujete. Rovněž byste měl uvádět všechny vámi použité předpoklady a to buď explicitně, nebo se odkázat na příslušnou literaturu. Mluvíte-li např. o speciální teorii relativity, mlě byste s ní sladit terminologii a uvést prameny ze kterých konkrétně jste čerpal.

Pronášíte tvrzení u kterých není zřejmé zda se jedná o vaše přání nebo o konstatování zřejmé pravdy (Co se týká srážek je třeba vždy vyrovnávat vektor hybnosti srážejících se živých organismů)

Celkově se zdá, že se snažíte připodobnit lidské vztahy ke kinematice (resp. dynamice) hmotných bodů (což je ostatně mnohem lepší pojem pro tyto účely než mikročástice). Takže se zřejmě má jednat jen o metaforu.

Proč tedy zacházíte do zcela zbytečných podrobností dynamiky hmotných bodů, které evidentně příliš nerozumíte?
Už vůbec pak nechápu proč začínáte se speciální teorií relativity. Chápal bych to pokud byste od začátku používal pouze standardní pojmy a jasně řekl, že speciální teorii relativity považujete za základ svých úvah.

Raději nepředpokládám, že svá slova myslíte doslova a spíše si myslím, že neznáte přesné významy vámi použitých termínů a používáte je tedy chybně. Myslím si, že se takovýmto používáním pojmů z fyziky a matematiky jen ztrapňujete před těmi, kteří fyzice a matematice alespoň trochu rozumí.

Myslím, že byste měl spíše využít znalosti a zkušenosti v tom co skutečně ovládáte (pokud je něco takového) a ty využít k vyjádření svých myšlenek. A raději se nesnažte veřejně vystupovat jako někdo kdo se vyzná ve fyzice.

Edited by - noemus on 27/03/2008 00:59:54
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 27/03/2008 :  06:55:53  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Vážený noeme,

rád bych věděl, které termíny a definice podle Vás používám chybně nebo co v mém textu považujete za nejasné? Mám zájem o konstruktivní, nikoliv nejasnou, neurčitou a destruktivní kritiku.

K jediné konstruktivní myšlence ve Vašem textu uvádím následující:

V případě použití základních fyzikálních zákonů formulovaných současnou fyzikou na společenské, resp. mezilidské vztahy, nejde v žádném případě o metaforu, nýbrž o můj předpoklad (o axiom mé filosofie), že se tyto společenské vztahy řídí těmito základními fyzikálními zákony stejně jako pohyb neživé hmoty, a to z důvodu, že i živé organismy jsou tvořeny v konečném důsledku výlučně neživou hmotou.

Dalibor

Edited by - Dalibor Grůza on 27/03/2008 07:15:24
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 27/03/2008 :  07:52:42  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Nerad se vám míchám do rozhovoru,ale na tohlr odpovědět musím.Píšeš,že živá hmota je tvořena výhradně z hmoty neživé. To je s prominutím hrozný omyl. Atomy prvků jsou samozřejmě v hmotě živé i neživé,ale v jiné soustavě a díky soustavě mají i jiné energetické vlastnosti. Odděl si hmotu živou od hmoty neživé a skoumej jedno i druhé zvlášť. V hotě neživé najde třeba uhlík.Uhlík není hmoty živá ani neživá.Je to atom. V diamantu je v jiné soustavě a v živé hmotě uhlovodanů je opět v jiné soustavě a vlstnosti které v této soustavě má jsou zcela jiné, než u diamantu. Atomy prvků nezařazuj mezi hmotu živou ani neživou,protože mohou být v jednom i druhém. Hmota neživá a hmota živá jsou dvě rozdílné věci. Kdyby byla hmota živá složena s hmoty neživé, výsledkem by byla hmota neživá.Ani ty nejsi složen s křemene, ale v soustavě živé hmoty ze které je složeno tvoje tělo je i křemík. Abych byl tak nějak kompletnější, hmota neživá může být ve společnosti hmoty živé. Jedná se o implantáty,třeba ze zlata,různé ty budíky na podporu srdeční činnosti, nebo třeba šrouby na zlomeniny.To je hmoty neživá,ale železo které máš v organismu je vždy ve vazbě na další atomy a molekuly , následkem čeho vzniká zcela jiný energetický stav, než je tomu u hmoty neživé.

Takže když hovoříš o pohybu částic,pak ten je jiný v hmotě neživé a jiný v hmotě živé a je to dáno vzájemnými energetickými účinky dané soustavy.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 27/03/2008 :  08:03:08  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Slávo,

na jedné straně souhlasím, že v živých organismech mají atomy jiné vazby než v neživé hmotě. Na druhé straně v případě atomů v živé hmotě jako jsou vodík, kyslík, uhlík, dusík apod. jde o ty stejné atomy jako v neživé hmotě.

Dalibor
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 27/03/2008 :  08:21:47  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Souhlasím,jenže právě o tom to je. Živou hmotou se stávají atomy až zařazením do soustav živé hmoty a neživou hmotou jsou ty atomy v soustavách hmoty neživé.Atomy samotné nejsou hmotou živou ani neživou.Proto jsem tě doporučil, aby sis od sebe oddělil hmotu živou, hmotu neživou a atomy prvků jako takové. Když si to od sebe neoddělíš,pak můžeš tejně tak tvrdit,že hmota neživá je vlastně živá,protože obsahuje prvky kterou jsou v hmotě živé. Vidíš jak nadno vznikne nesmysl,když si to člověk od sebe nedokáže oddělit?
Shrnuto: Máme zde atomy prvků,ze kterých se skládá hmota.
Hmotu dělíme na živou ve které vznikají díky soustavám energeticky rozdílné stavy oproti soustavém hmoty neživé.


MB
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 27/03/2008 :  09:01:43  Show Profile  Reply with Quote
Dalibore
Možná si to neuvědomujete, ale podrobný rozbor toho co jste napsal je mnohem náročnější než asi bylo jeho napsání, proto se do něj právě nehrnu. Už proto, že předem vím jaký bude jeho výsledek. A pokud bych tedy nějaký rozbor dělal tak ne kvůli sobě, ale kvůli vám a ostatním.

Má kritika není zcela nekonstruktivní, na konci vám radím co máte podle mne dělat. Dále jsem uvedl některé pojmy (resp. termíny), které jste podle mne nijak nevymezil.

Když si to přejete tak ten rozbor udělám. Nejste tu tak dlouho abyste si pamatoval jak jsem oponoval Slávkovi když přišel s podobně provokativní "teorií". V jeho případě jsem měl poněkud větší počáteční nadšení a tak jsem podrobný rozbor udělal. Ač výsledek nebyl okamžitý, myslím si, že Slávek ušel od svých počátků tady na fóru dlouhou cestu. Docela mne nedávno příjemně překvapilo, když jsem od Slávka v jiné diskuzi "slyšel" podobná slova jaká jsem já dříve pronášel na jeho adresu. (Nebudu říkat kdy a kde to bylo)

Na rozbor si udělám čas asi dnes večer, něco takového nejde dělat v pracovní době, protože to zabere minimálně hodinu, ale spíše více. Pokud jste o své "pravdě" přesvědčen a nejste otevřen diskuzi ohledně základů vašich úvah, tak to bude asi trochu sysifovská práce. Nečekejte, že jen najdu a opravím chyby ve vaší úvaze, nebo něco takového.
Go to Top of Page

Stream
Uživatel

Czech Republic
64 Posts

Posted - 27/03/2008 :  22:17:46  Show Profile  Reply with Quote
Dalibore, jen bych se zeptal: Pokládáte lež za něco z hlediska etiky špatného? Pokud ano, jak to vyplývá z vaší teorie?
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/03/2008 :  07:08:13  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Stream

Dalibore, jen bych se zeptal: Pokládáte lež za něco z hlediska etiky špatného? Pokud ano, jak to vyplývá z vaší teorie?Lež je v každém případě srážka, resp. útok, přesto může i nemusí být špatná v konkrétním případě.

1.) Etická je lež, odpovídáme-li lží přiměřeně na útok, resp. srážku ze strany společnosti všech a naším cílem je tento útok ze strany společnosti všech zastavit nebo zbrzdit. Příměřenost lži jako protiútoku a rozpoznání útoku ze strany společnosti všech je věcí citu, jinými slovy cítíme, jestli na nás společnost všech útočí nebo ustupuje.

2.) Nemorální se stává lež útočíme-li na společnost všech, která ustupuje, abychom toho využili.

3.) Útok ze strany společnosti všech je záležitostí jejího pohybu vůči naší osobě, směřuje-li pohyb společnosti všech, který je výsledkem součtu vektorů hybností všech jejích částí, proti nám jde o útok. Ustupuje-li pohyb této společnosti všech vůči nám, jde o ústup. Útok a ústup společnosti všech si lze představit jako motorové vozidlo, které se řítí proti nám, nebo se od nás vzdaluje.

Edited by - Dalibor Grůza on 28/03/2008 07:12:26
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 28/03/2008 :  07:46:05  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Pokud srovnám algoritmy toho co jsi říkal předtím těmi složitými slovy o pohybech mikrokosmu a podobně a to co jsi řekl nyní, je zde naprostá shoda. Pro mne je jen důkaz tvé inklinace k podobenstvím a schopnosti myslet dominantněji v algoritmech.Rád bych od tebe slyšel odpověď na zvláštní otázku. "Když zavřeš oči a budeš myslet na ty tlaky a protitlaky ve společnosti,dokáže je vidět, nebo cítit s sobě? Tato otázka je jistě zvláštní a nemusíš na ni odpovídat.Ptám se proto, že algoritmické myšlení a jeho projevy mohou být různé a jak jistě víš, tato témata týkající se procesu myšlení mne vždy velmi zajímala.

K té lži: Co vlastně je ta lež? Někdo může říci, že lež je protikladem pravdy, ale to myslím není to pravé. Vždyť nějakou universální pravdu nikdo nezná, snad vyjma pánaboha, existuje li. A tak cokoliv co člověk tvrdí může být lež,čili tvrzení neodpovídající skutečnosti.

Lež může mít kladné i záporné důsledky. Ukáži tě to na příkladu z vlastního života. Loni v Lednu začalo moje marodění a začalo tím, že jsem se začal dusit,prostě jsem měl stále málo kyslíku. A tak mne obvodní poslala na plicní. Tam jsem prošel rentgenem a přinesl snímek do ordinace. V tu chvíli navštívila ordinaci lékařka z druhé ordinace,podívala se na snímek a řekla s milým úsměvem." No máme tady pěkný tumorek.Co?" a odešla. Tumor je nádor a já jsem v tu chvíli šel málem do kolen. Odpoledne již jsem byl v nemocnici ,kde zjistili zástavy srdce jako následek silného diabetu o kterém jsem vůbec nevěděl. Ten údajný tumor na plicích se ukázal být ložiskem vody vzniklým jako následek zástav srdce.Z hlediska té bezohledné lékařky to byl omyl,který presentovala jako pravdu a nejspíše byla i přesvědčena,že je to pravda. Následek mne mohl stát život,protože ten šok byl zátěží pro oslabené srdce.

Na stejném pokoji na kterém jsem ležel,byl i stařík který měl strašnou až panickou hrůzu ze smrti. Lékaři mu neustále tvrdili,že se operace povedla a že již mu nebezpečí nehrozí. Dokonce mu nabídli,že už může domů až mu odstraní hadičky a dreny. To staříka uklidnilo a byl dokonce i veselý. Jednoho rána však se již neprobudil a sestra řekla, že to bylo jasné už od začátku a zjistilo se že již není ani schopen skutečné operace. Takže mu lékaři vědomě lhali,ale ve výsledku mu tím dali naději, která mu zlepčila ty poslední dny.

Když se nyní zeptám,zda je lež kladem či záporem, nejspíše tvoje odpověď již nebude tak jednoznačná. Máme schopnost rozumu a na nás je, zda ji využijeme ve prospěch druhého člověka, nebo zneužijeme ve prospěch svého já a uznané pravdy. Cestou k jednomu i druhému může být i lež.


MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/03/2008 :  08:10:12  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Slávo,

společností všech myslím všechny živé organismy, viry, buňky apod. příp. v jejich vztahu s neživou přírodou. V případě nemocného rakovinou, nádorem šlo o jednoznačný útok ze strany těchto mikroorganismů na nemocného člověka. Lékaři nebyli schopni tuto nemoc, resp. útok ze strany společnosti všech (mikroorganismů) odvrátit z důvodu toho, že je tato nemoc současnou medicínou neléčitelná. Proto proti této nemoci, resp. útoku podnikli protiútok v podobě lži o její vyléčitelnosti, nemoc, resp. útok tak nezastavili, avšak alespoň zbrzdili, protože tento nemocný člověk měl větší kvalitu zbývajícího života.

Co se týkalo lékařky, která ti řekla, že máš rovněž nádor, tak se jednalo podle mne jednoznačně o neetický útok, protože ty jsi šel za lékařem s nejistotou, tudíž ne, aby jsi na něho útočil, ale byl jsi nemocí donucen k ústupu. Lékařka zneužila tvého strachu, bezmoci, resp. ústupu a zaútočila lží o tumoru. Šlo o přirozený postoj útočit a obsadit uvolněné území nikoho, které jsi při svém ústupu vyklidil, avšak zároveň podle mé etiky šlo o nemorální chování, protože proti ústupu je třeba volit rovněž ústup, nikoliv útok.

Když zavřu oči tak útok či ústup ze strany společnosti všech rovněž cítím.

Dalibor

Edited by - Dalibor Grůza on 29/03/2008 14:19:46
Go to Top of Page

Stream
Uživatel

Czech Republic
64 Posts

Posted - 28/03/2008 :  08:21:35  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Dalibor GrůzaLež je v každém případě srážka, resp. útok, přesto může i nemusí být špatná v konkrétním případě.

1.) Etická je lež, odpovídáme-li lží přiměřeně na útok, resp. srážku ze strany společnosti všech a naším cílem je tento útok ze strany společnosti všech zastavit nebo zbrzdit.Tomu moc nerozumím, srážka jakých hmotných částic s jakými? Mohl byste aplikovat vaše rovnice o hybnosti, zajímá mně opět konkrétní výpočet.
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/03/2008 :  09:40:53  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Stream

quote:
Originally posted by Dalibor GrůzaLež je v každém případě srážka, resp. útok, přesto může i nemusí být špatná v konkrétním případě.

1.) Etická je lež, odpovídáme-li lží přiměřeně na útok, resp. srážku ze strany společnosti všech a naším cílem je tento útok ze strany společnosti všech zastavit nebo zbrzdit.Tomu moc nerozumím, srážka jakých hmotných částic s jakými? Mohl byste aplikovat vaše rovnice o hybnosti, zajímá mně opět konkrétní výpočet.Vážený streame,

konkrétní výpočet musí vycházet z fyzikálního pokusu, a zřejmě není možný, protože by musel vycházet z pohybu a hybnosti všech dotčených bodů časoprostoru (viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casoprostor ), musel by tedy obsahovat proměnné o hodnotách rovnajících se různým číslům nekonečno. Ale můžeš se každopádně pokusit provést tento pokus i výpočet.

V případě lži vytvářím model skutečnosti, který je v rozporu s touto skutečností. Dochází tak ke srážce, konfliktu tohoto modelu (resp. jej tvořících mikročástic) v mozku člověka s vlastní skutečnosti (resp. ji tvořících mikročástic).

Např. při aplikaci shora uvedených rovnic (viz. první příspěvek v tomto topicu) na shora uvedený příklad Miloslava Bažanta o milosrdné lži lékaře smrtelně nemocnému:

Budu-li aplikovat výše uvedené rovnice (viz. první příspěvek tohoto topicu), pak v případě útoku na určitého jedince v podobě nemoci má vektor hybnosti mikročástic tohoto útoku hodnotu p3, což je např. hybnost mikročástic nepřátelských mirkoorganismů, které způsobují rakoviný nádor a které se sráží se zdravým tělěm nemocného a způsobují tak jeho nemoc. Hybnost p2 pak představují mikročástice léčiv a obranyschopnosti těla nemocného, které se srážejí se shora uvedenými mikročásticemi mikroorganismů způsobujících nemoc.

V případě, že se jedná o léčivo, které způsobuje vyléčení nemocného, pak v případě srážky mikročástic tohoto léčiva s mikročásticemi mikroorganismů nemoci představuje toto léčivo mikročástice o hybnosti p1, tedy rozhodující činitel zastavující útok nemoci v podobě protiútoku tohoto léčiva.

V případě, že současná medicína není schopna nemoc vyléčit, pak nastupuje protiútok v podobě milosrdné lži, kde se sráží mikročástice nepravdivého modelu (resp. myšlenky) skutečnosti v mozku člověka s touto skutečností (ji tvořícími mikročásticemi), resp. nemocí člověka tvořící mimo jiné tuto skutečnost. Tato milosrdná lež zbržďuje nikoliv zastavuje útok nemoci v podobě zlepšení kvality zbývajícího života nemocného, který lépe snáší bolest (srážky mikročástic mikroorganismů) nemoci. V případě hybnosti mikročástic této milosrdné lži jako myšlenky (skutečnosti tvořené pohybem mikročástic) v mozku člověka se jedná o hybnost p2, která zbrzdí nikoliv však zastavuje hybnost mikročástic nemoci.

Edited by - Dalibor Grůza on 28/03/2008 11:14:28
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 28/03/2008 :  09:52:08  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Streame.

Myslím, že na toto Dalibor nebude schopný odpovědět tak abys byl spokojený. Jeho myšlení se stalo dominantně algoritmickým a tak vše co říká jsou algoritmy,čili podobenství. Abys pochopil o čem hovoří, je nutné převést si tyto algoritmy na posloupnost děje a teprve potom toto aplikovat. Dalibor má dojem, že se tímto spůsobem mnohem lehčeji a srozumitelněji vyjádří podstata věci. On to tak vnímá a z jeho hlediska je to skutečně ta nejlepší cesta k vyjádření. On projevuje snahu provést ostatní cestou k výsledku. Jenže je zde problém, protože mu dokáže porozumět opět jen člověk, který dokáže myslet tímto zláštním spůsobem. Pro ostatní vlastně tvrdí nesmysly a vyvolává v nich dojem že má jakousi poruchu myšlení. Kdyby zde s námi diskutoval příkladně Ježíš Kristus,tak by mu rozuměl,protože myslel podobným spůsobem,čili v algoritmech. Také jeho myšlení bylo bližší vyjadřovat se v podobenství, čili vyjadřovat prostřednictvím algoritmicky podobného děje své myšlenky,čili vyjadřoval se podobnetsvími.
Algoritmické myšlení je vývojovým stupněm evoluce lidského myšlení následujícím po myšlení permanentním slovním. Jsem zatím na samém začátku poznávání tohoto fenomenu a zatím pouze vím jak se projevuje a k čemu při něm dochází . Neověřeně jsem poznal, že k algoritmickému myšlení spontáně dochází když dojde k rozšíření kapacity operační paměti na určitou úroveň. Může k tomu dojít díky dlouhodobému stressu při zanedbání spánku,nepřiměřeným přemýšlením nad složitými jevy ,což se projevuje často myšlenkovým přežvykováním,které zabrání spánku,ale hlavní příčinou bývá docela obyčejné přepracování. Za normálního stavu dojde při naplnění kapacity operační paměti k pocitu únavy a ospalosti, což vyvolá spánek při kterém se kapacita operační paměti uvolní. Jsou li však bariery oslabeny vrozenou genialitou nedojde k pocitu únavy,ale naopak k pocitu zisku nové energie. Jako by myšlení chytilo druhý dech. Na příčině toho je překonání rezistenčního odporu skupiny rezerv a rozšíření operační paměti o tuto kapacitu. K témuž výsledku může dojít i při přepracování, nedostatku či zanedbání spánku,či zabývání se příkladně vědeckým skoumáním, které je nad síly tohoto jedince. Problém je v tom, že rozšiřování operační paměti je provázeno jevy v oblasti biochemie,čili jsou vyplavovány látky,které stane li se to často, mohou vést k poškození mozku a výsledkem potom bývá schizofrenie. Proto jsem se cíleně ptal na pociťované projevy. Chtěl jsem poznat, nakolik je ještě schopen toto zvládat.

Nejsem lékař,pouze se již třicet let zabývám procesem myšlení a tímto,co se projevuje u Dalibora jsem také prošel. Mne zachránila hudba a to že jsem začal malovat a tak jsem získal cestu od toho velkého, co kapacitu operační paměti nekontrolovatelně rozšiřovalo k tomu menšímu, co tuto schopnost nemělo a získal jsem zpět zdravý spánek. Nyni již umím s algoritmickým myšlením žít, využívám jeho výhod a v kontaktu s ostatními se snažím mluvit tak, aby mně byli schopni rozumět. Aby Dalibor našel cestu k takovému stavu bych mu s celého srdce přál. POradit mu však nemohu,protože zatím neznám počátek,čili to, co tento proces aktivovalo. Bohužel je tím možná jeho povolání a zde by byla jediná možná rada. Dát si delší dovolenou a najít si cosi,co mne od myšlenek na toto téma odvede. Třeba nějaké umění a třeba jen na amatérské úrovni.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/03/2008 :  10:14:44  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Slávo,

promiň, ale algoritmické myšlení je nesmysl, pokud máš na mysli determinovanost, čili předurčenost algoritmického výsledku. Jakýkoliv algoritmus je třeba u normálního člověka vždy spojit s citem a pak se jedná o jakýsi neurčitý pravděpodobnostní algoritmus (tedy nejedná se vůbec o algoritmus v pravém slova smyslu, protože nutným znakem algoritmu je determinovanost každého jeho kroku), tedy jakýsi program do kterého vložíš data a ten spočítá přesný výsledek (viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus ).

Pokud používáš algoritmické myšlení bez citu, pak je tvoje myšlení nějákým způsobem chybné, což nedokážu odborně posoudit.

Já se pouze pokouším užít základní fyzikální zákony důsledně (nikoliv jako nějáké podobenství, resp. metaforu) na mezilidské vztahy, protože si myslím, že tyto zákony fyziky neurčují jen pohyb neživé hmoty ale i mezilidské vztahy a vztahy s ostatními živými organismy, protože i živé organismy představují pohyb atomů čili v konečném důsledku neživé hmoty. Jedná se zde o vědecky korektní pokus položit základy exaktní filosofie, příp. ostatních společenských věd.

Edited by - Dalibor Grůza on 28/03/2008 10:18:09
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 28/03/2008 :  10:32:42  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Myslím, že je zbytečné v této chvíli ukazovat algoritmy. Věc je zcela jasná a nyní je na místě věcnost. Zapomeň na chvíli na ty pohyby mikročástit a jejich vzájemné tlaky a protitlaky.Když tě někdo rozumí,tak není třeba jej stále učit tě rozumět. Vše jde vyjádřit i jinak obyčejněji. Chtěl jsem tě ukázat,že lež může být považována za pravdu. Ta lékařka na plicním si pouze spletla tumor s ložiskem vody. Takže z jejího pohledu to lež nebyla. Bylo to nešetrné, to ano a tímnáhlým stressem který vyvolala mne vlastně ohrozila na životě. Já jsem jí to řekl, když jsem přišel na kontrolu a místo mé lékařky tam byla pouze ona. Byla s toho nešťastná a přísahala mně že už si dá na jazyk pozor. Takže v tom nebyl ani špatný úmysl. Jak se říká, chtěla být vtipná na nesprávném místě a v nesprávný čas. To podstatné je,že pravda a lež nemusí být protiklady a neznáme li pravdu a to z jakéhokoliv důvodu a cosi tvrdíme, může to být lež i pravda. Já bych však spíše užil slova omyl.
Ta svatá lež o které jsem mluvil ukazuje fakt, že lež nemusí být nutně jen zlem,ale může být i dobrem. Slovo je nástroj, schopnost, kterou můžeme využít ve prospěch druhého, či ostatních a stejně tak zneužít ve prospěch svého já a uznané pravdy. Lež i pravda jsou těmi schopnostmi slova a mohou mít tedy kladný i záporný výsledek.

Rád bych tě upozornil na jednu vlastnost algoritmického myšlení. Podobenství,které je výsledkem algoritmického myšlení je útvarem, který je pro tvůrce velmi sruzumitelný a často málo slovy vyjadřuje mnoho variant o kterých si algoritmik myslí, že je každý musí vnímat, jako je vnímá on. Jenže to je vážný omyl. Aby kdosi chápal vše co vnímáš jako obsah ty, musel by mít všechny tvoje poznání i vědomosti a hlavně, musel by myslet stejně jako ty. A tak se nesmíš divit,že tě většina lidí vůbec nepochopí a považuje tvoje slova za nesmysly. Výsledkem je to, že se soustředí na detaily a chtějí abys je vysvětlil. Já jsem byl ve stejné situaci jako jsi nyní ty a také jsem nechápal,proč se ptají právě na to, co vlastně není vůbec podstatné,co jen vyjadřuje jiný děj. Kdybys na místo částic mikrokosmu užil černokněžníky a čarodějnice a dokázal s jejich pomocí vyjádřit ten algoritmus, bylo by to totéž, jen by to nebylo podobenství, ale pohádky. Chceš li poznat podstatu svého stylu myšlení, užij právě ty pohádky a hlavně ty staré a najdeš zde mnohdy algoritmy takových poznání, že budou nad tím i součastníci žasnout.Využij stylu svého myšlení pro vlastní zdokonalování a nikoliv sebeničení.

MB
Go to Top of Page
Page: of 7 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000